Boring machines ( Castel Red )

เครื่องมือกล-น้ำมันหล่อเย็น

MOBIL VELOCITE OIL NO. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต