Boring machines ( Castel Red )

เครื่องมือกล-น้ำมันหล่อเย็น

Mobil Velocite Oil No. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต