BSTA 60H-BE; HL-BE; HSL-BE

เครื่องมือกล-สปินเดิล

Mobil Velocite Oil No. 4 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Velocite Oil No. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต