Cold former {Boldmatic}

ส่วนประกอบขับเคลื่อน-คลัตซ์

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

MOBIL VELOCITE OIL NO. 4 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต