DAK-80, DAK-NC80 (Production stopped)

เครื่องมือกล-หัวเครื่องกลึง

Mobil DTE Oil Light Volume : 3 ลิตร

เครื่องมือกล-บอลสกรู

Mobil DTE Oil Light Volume : 9 ลิตร

อื่น ๆ

Mobil DTE Oil Light Volume : 2 ลิตร

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์

Mobil DTE Oil Light Volume : 160 ลิตร
Mobil DTE Oil Light Volume : 1 ลิตร