Fay Automatic Lathes (Discontinued)8"

หลากหลาย

Mobil DTE Oil Heavy Medium ความเร็ว ช่วง : 300 - 600 รอบต่อนาที
Mobil DTE Oil Light ความเร็ว สูงกว่า : 600 รอบต่อนาที

เครื่องมือกล-ยันศูนย์ท้าย

Mobil DTE Oil Heavy Medium ความเร็ว ต่ำกว่า : 300 รอบต่อนาที
Mobil DTE Oil Light ความเร็ว สูงกว่า : 300 รอบต่อนาที

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต