Folklift Truck FG14, 15, FD20, FG20, FD25, FD30 and FD35

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ทอร์คคอนเวอร์เตอร์

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบเคลื่อนที่-พวงมาลัยเพาเวอร์

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

Mobil Delvac 1130 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Delvac™ 1640 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต