FVG10 to 30, FVD10 to 80, FVD100 to 200, FD200 to 370

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ทอร์คคอนเวอร์เตอร์

Mobil ATF 220 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -40/-40.0°F

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์เบนซิน

Mobil Delvac 1130 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 0/32.0°F
Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 0/32.0°F
Mobil Delvac Super 10W-30 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 0/32.0°F

เกียร์

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -25/-13.0°F

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต