Gas Turbines

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil DTE 732 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE 832 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil DTE 732 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE 832 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil SHC 824 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil SHC 825 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต