Gearboxes type BG, BF, BK 60....BK 90

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil Glygoyle 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต