General Lubrication Instructions

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 Special Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgrease XHP 322 Mine Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgrease XHP 462 Moly Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ทอร์คคอนเวอร์เตอร์

Mobil Multipurpose ATF Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต