General Lubrication Instructions

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ระบบเกียร์ธรรมดา

Mobil Delvac™ 1640 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 Special Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgrease XHP 322 Mine Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgrease XHP 462 Moly Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต