GT Lines

ซีล

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-แบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

Mobil Polyrex EM Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-กล่องเกียร์

Teresstic 150 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 50/10.08°C - 125/52.08°C
Teresstic 220 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 50/10.08°C - 125/52.08°C