Guideway Grinding Machine Models SRD-30A

แบริ่ง-ความเร็วรอบสูงspindle

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
MOBIL VELOCITE OIL NO. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต