Hatebur-Hotmatic AMP 20 S, 30 S, 35, 40 S, 50 XL, 75 XL

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
MOBIL VELOCITE OIL NO. 4 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต