Healdrill

ไฮดรอลิค

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-รางเลื่อน

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-กล่องเกียร์

MOBIL VELOCITE OIL NO. 10 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต