Hot Strip Mill

จุดทาจาระบี

Mobilith SHC 220 Specification : K2N-30
Mobilux EP 2 Specification : KP2K-20

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ถังน้ำมันส่วนกลาง

Mobil Vacuoline 148 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต