ID and FD Fans

แบริ่ง

Mobilgrease XHP 222 อุณหภูมิการทำงาน สูงกว่า : 300/150.08°C
Mobilith SHC 100 อุณหภูมิการทำงาน ต่ำกว่า : 300/150.08°C
Mobilith SHC 220 อุณหภูมิการทำงาน สูงกว่า : 300/150.08°C

อื่น ๆ

Mobilith SHC 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต