Jade Model

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ระบบเกียร์อัตโนมัติ

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-เพลา

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ระบบเกียร์ธรรมดา

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต