Lubricant Class 04 D

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต