Lubrication chart for every equipment

ระบบเคลื่อนที่-ระบบเบรกแช่น้ำมัน

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ปั๊ม

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ MX 15W40 | Mobil™ TH Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ MX 15W40 | Mobil™ TH Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต