Machining Center_NA-H

เครื่องมือกล-รางเลื่อนแนวดิ่ง

Mobil DTE Oil Light Volume : 20 ลิตร

เครื่องมือกล-หัวเครื่องกลึง

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์

Mobil DTE Oil Light Volume : 4 ลิตร