Mazatech: FH-1080

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobil Vacuoline 1409 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

รางเลื่อน

Mobil Vacuoline 1409 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

บอลสกรู

MOBIL VELOCITE OIL NO. 10 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-หัวเครื่องกลึง

MOBIL VELOCITE OIL NO. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต