Mazatech H-630 5 Axis (Out of Production)

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobil Vacuoline 1409 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

รางเลื่อน

MOBIL VELOCITE OIL NO. 10 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-ระบบหล่อเย็น

MOBIL VELOCITE OIL NO. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-สปินเดิล

Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต