Mazatech H-800, 1000, 1000Q, 1250, 1250Q

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobil Vacuoline 1409 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-ลิเนียร์ไกด์

Mobil Vacuoline 1409
Nuto H 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

บอลสกรู

MOBIL VELOCITE OIL NO. 10 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-สปินเดิล

MOBIL VELOCITE OIL NO. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต