Model FXC8

แบริ่ง

Mobilgrease XHP 221 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบการหล่อลื่นโดยลมผ่านระบบท่อ

MOBIL VELOCITE OIL NO. 6 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต