Model: ST 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil Rarus 425 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Rarus SHC 1025 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต