Models: GRW 10, GRW 15, GRW 18

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ระบบเกียร์อัตโนมัติ

Nuto H 46 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 46 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 32/0.00°C