Motor Graders HA 33F, HA 46F no more production

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 0/32.0°F - 30/86.0°F

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ห้องเกียร์

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilube HD 85W-140 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต