MS04M, MS070, MS110W, MS120, MS140, MS280, MS380, MS580, MS1600

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -10/14.0°F - 40/104.0°F

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต