NC Milling M/C_VF-NCCF (Vertical), HF-NCSF (Plain & Vertical)

อื่น ๆ

Mobil DTE Oil Light Volume : 1 ลิตร

เครื่องมือกล-หัวเครื่องกลึง

Mobil DTE Oil Light ปริมาตร ช่วง : 11 - 23 ลิตร