Obsoleted: SG 10, 12, SD 10 to 25

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ทอร์คคอนเวอร์เตอร์

Mobil ATF 220 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -40/-40.0°F

เกียร์

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -25/-13.0°F

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต