OILS

ส่วนประกอบขับเคลื่อน-โซ่

Mobilgear OGL 009 อุณหภูมิการทำงาน ต่ำกว่า : 150/302.0°F
Mobiltac 375 NC อุณหภูมิการทำงาน ต่ำกว่า : 150/302.0°F

เกียร์-เกียร์ปิด

Mobilgear XMP 150 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -16/3.2°F - 100/212.0°F
Mobilgear XMP 220 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -16/3.2°F - 100/212.0°F
Mobilgear XMP 320 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -16/3.2°F - 100/212.0°F
Mobilgear XMP 460 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -16/3.2°F - 100/212.0°F
Mobilgear XMP 680 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -16/3.2°F - 100/212.0°F

แบริ่ง

Mobil Vacuoline 525 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 20/68.0°F - 60/140.0°F
Mobil Vacuoline 525 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 20/68.0°F - 60/140.0°F
Mobil Vacuoline 533 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 20/68.0°F - 60/140.0°F
Mobil Vacuoline 537 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 20/68.0°F - 60/140.0°F
Mobil Vacuoline 546 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 20/68.0°F - 60/140.0°F
Mobil Vacuoline 548 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 20/68.0°F - 60/140.0°F