Paper Mill Calenders, Super Calenders, and Embossers

แบริ่ง-แบริ่งลูกกลิ้งทรงประบอก

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil SHC PM 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์

Mobiltac 375 NC Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต