Pneumatic Core Machine

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
MOBIL VELOCITE OIL NO. 10 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต