Power Drill Pipe Clamp

วาล์ว

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลากหลาย

Mobilith SHC 220 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -40/-40.0°F
Mobilux EP 2 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -20/-4.0°F

จุดทาจาระบี

Mobilith SHC 220 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -40/-40.0°F
Mobilux EP 2 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -20/-4.0°F

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobilux EP 1 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต