Printing Presses, Paper Processing Machines(Old Unit)

ไฮดรอลิค

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง

Mobilgrease XHP 222 อุณหภูมิการทำงาน สูงกว่า : 120/248.0°F
Mobilith SHC 100 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 2 อุณหภูมิการทำงาน ต่ำกว่า : 120/248.0°F

การถ่ายเทความร้อน-น้ำมันถ่ายเทความร้อน

Mobiltherm 603 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-เกียร์เปิด

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต