Radial Forging Machine (SKK-06)

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบน้ำมันแบบรวมศูนย์กลาง

Mobilgear 600 XP 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-หัวจับเครื่องกลึง

Mobilgear 600 XP 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-ไกด์

Mobil Vacuoline 1419 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 46 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต