Rotary Kiln (included thermal cracking gasification melting system use)

แบริ่ง-แบริ่งลูกกลิ้งทรงประบอก

Mobilith SHC 1500 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต