Sabre 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบการหล่อลื่นโดยลมผ่านระบบท่อ

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

บอลสกรู

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต