SAUER - ALUP air compressor (screw type)

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil Rarus 425 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Rarus SHC 1025 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต