Screens

แบริ่ง

Mobilith SHC 1500 Temperature Ambient : 250/122.08°C
Mobilith SHC 460 Temperature Ambient : 200/94.08°C
Mobilith SHC 220 Temperature Ambient : 150/66.08°C
Mobilgrease XHP 222 Temperature Ambient : 125/52.08°C

แบริ่ง-แบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

Mobil Polyrex EM Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต