Screw Air Compressor (Oil Injection): Stationary compressor

แบริ่ง-แบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

Mobilux EP 3 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

คอมเพรสเซอร์

Mobil Rarus SHC 1025 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Rarus 425 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -10/14.0°F - 25/77.0°F
Mobil Rarus 426 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 25/77.0°F