Sheet Line

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบการหล่อลื่นโดยลมผ่านระบบท่อ

Mobil DTE 732 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ลูกกลิ้ง

Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง

Mobilgrease XHP 222 อุณหภูมิการทำงาน ต่ำกว่า : 300/150.08°C
Mobilux EP 2 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -40/-40.0°F - 55/131.0°F

เกียร์

Mobiltac 375 NC Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-สกรู

Mobilux EP 1 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-บุชชิง

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-โรตารี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต