Single Stage Centrifugal Compressors - 30 to 1500 hp

แบริ่ง

Mobil DTE 732 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เทอร์ไบน์-ระบบควบคุม

Mobil DTE 732 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-แบริ่งลดแรงเสียดทาน

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต