Soot blower

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilith SHC 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต