Stacker&Reclaimer

เกียร์-ทดรอบ

Spartan EP 150 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear 600 XP 150 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 0 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-เกียร์ไฮปอยด์

Mobilgear 600 XP 150 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Spartan EP 150 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ทอร์คคอนเวอร์เตอร์

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ส่วนประกอบขับเคลื่อน-โซ่

Mobiltac 325 NC Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต