Standard Recommendations

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -30/-22.0°F - 140/284.0°F
Mobilith SHC 460 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -50/-58.0°F - 130/266.0°F

เกียร์-เกียร์เปิด

Mobiltac 375 NC Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต