Standard Recommendations

เกียร์

Mobil Glygoyle 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 004 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 100/212.0°F
Mobilux EP 2 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 100/212.0°F