Table 1 Gear Coupling Greases

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilith SHC 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 1500 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 007 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilgear OGL 007 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgrease XTC Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 1 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear OGL 461 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 0 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต