TCMSTD10, 15, 30 & 808A to 810A TCM Clark 50B, 55B, 75B, 125B, 175B, 275B, 475B

ไฮดรอลิค

Mobil ATF 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลากหลาย

Mobil ATF 220 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : -40/-40.0°F

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

Mobil Delvac 1130 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 0/32.0°F
Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 0/32.0°F

เกียร์

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต